Takfotventil 

securo takfotventil
securo takfotventil
securo takfotventil
securo takfotventil
securo takfotventil
securo takfotventil
securo takfotventil

Firebreather Takfotventil med godkjent brannmotstand (EI30) – enkleste og billigste tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet samtidig som nødvendig lufting ivaretas.

Prinsippet med kaldt loft og lufting via takfot er svært utbredt og har fungert meget bra siden det ble introdusert i Norge på 1950-tallet. Prinsippet sikrer tilstrekkelig utlufting av takkonstruksjonen og hindrer soppvekst og andre fuktskader, samtidig som takflaten beholdes kald for å unngå uønskede følgeskader av snøsmelting og ising ved takfot og takrenner. Men prinsippet har alltid vært problematisk under brann, fordi branner spres til loft og tak ved at flammene slår ut gjennom vindu og opp gjennom de åpne luftespaltene i takfoten. Branner som spres til kaldt loft resulterer ofte i store materielle ødeleggelser.

"80% av alle branner som spres mellom rekkehusleiligheter skyldes spredning til loft via takfot og videre til naboleiligheter.

– Direktoratet for byggkvalitet"

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivaretar behovet for lufting gjennom takfot samtidig som den effektivt hindrer spredning av brann. Lufteventilen er godkjent for 30 minutter brannmotstand (EI 30) og tilfredsstiller således anbefalingene om branncellebegrensende utførelse av takfot.

For oppføring av nye bygg betyr dette at man kan oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet og fortsatt benytte prinsippet med kaldt tak og lufting via takfot. For eksisterende bygg med kalde loft er tetting av takfot og montering av Firebreather takfotventil et velegnet tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet uten omfattende bygningstekniske inngrep. Det vises til Forskrift om brannforebyggende tiltak som pålegger eiere av eldre bygninger å oppgradere bygningene til dagens sikkerhetsnivå iht Byggeforskrift av 1985 eller senere innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

"I Teknisk forskrift TEK10, anbefales branncellebegrensende utførelse av takfot på grunn av problemet med rask brannspredning

Lufteventiler med brannmotstand er innført som nytt begrep og angis som preakseptert løsning:

TEK10 – §11-8 Brannceller: Preaksepterte ytelser – forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan

Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade eller brennbart tak er ofte en vanlig årsak til rask brannspredning.

Det samme gjelder spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot eller gesims og videre til kaldt loft som er egen branncelle. Utlufting må da anordnes andre steder, eller det kan benyttes lufteventiler med brannmotstand."

 

Firebreather takfotventil er en helt passiv lufteventil, det vil at den inneholder ingen bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering.

Ventilen har et patentert sett av metallelementer som momentant hindrer gjennomtrengning av flammer ved brann.
I tillegg inneholder ventilen et ekspanderende materiale som tetter luftåpningene fullstendig når ventilen eksponeres for flammer eller varme røykgasser.
Slik hindres brannspredning i hele den klassifiserte perioden på 30 minutter.

Sertifisert: Sintef Norsk Teknisk Godkjenning 2405

 

Brannklassifisering

Firebreather teknologien er godkjent for brannmotstand EI30, EI60 og EI90.

E = Integritet (tetthet).

I = isolasjon.

 

For en bygningsdel med brannskillende funksjon er integritet (E)  definert som bygningsdelens evne til å motstå brannpåkjenningen på en av sidene, uten at brannen smitter igjennom, som følge av gjennomtrengning av flammer og varme gasser.

Isolasjon (I) betyr at konstruksjon skal begrense temperaturstigningen på ueksponert side så den er maksimalt 140 °C i snitt og aldri over 180 °C på ett punkt.

I tillegg har vi de eneste produktene med umiddelbar flammestopp.

Woodlink AS: Leverandør av Accoya, Vi kan overflatebehandling og leverer også Sedertre kjernefuru eik ask bjørk.